"Nhật ký" of LongDict.com

Các Ký Hiệu Viết Tắt

FQAPosted by longdict.com Thu, November 06, 2008 12:59:27
Các ký hiệu viết tắt chuẩn của LongDict sẽ như sau:

Đọc thêm phần hướng dẫn chi tiết ở cuối trang khi bạn bấm "Nhập mới từ này".

Đối với động từ:

- Vt : có nghĩa transitive Verben, Ngoại động từ ( động từ kèm danh từ là Akkusativ trong câu)
- Vi : có nghĩa intransitive Verben, Nội động từ (động từ không cần kèm danh từ là Akkusativ trong câu)
- hat : khi chia động từ ở thì Perfekt dùng với haben
- ist : khi chia động từ ở thì Perfekt dùng với sein
- untr. : động từ không tách được
- tr : động từ tách được
- Ghi chú thêm phía sau được hiểu như biến thể của động từ mạnhPerfekt Präteritum. Động từ yếu sẽ không có ghi chú phần này.

=> Ví dụ:
entstehen (Vi)(ist)( entstanden, entstand)
entstehen là intransitiv
dùng với seinkhi chia ở Perfekt
và có biến thể ở Perfekt là entstanden
cũng như ở Präteritum là entstand.

unternehmen (untr)(Vt )(hat)
là một động từ transitiv
dùng với haben ở Perfekt
không tách được


Exkurs: Khác biệt giữa Vt und Vi

V.i: ertrinken (chết đuối)
=> sie wird ertrinken! (cô ta sẽ chết đuối)

V.i: sinken (chìm)
=> das Boot sinkt (tàu chìm), das Boot sank (tàu đã chìm)

V.i: sterben (chết)
=> sie starb nicht (cô ta đã không chết)

---------------------
V.t tương ứng của sinken sẽ là senken!
Bsp für senken: man senkt den Preis. (+Akk.)

=> der Preis wird gesenkt

V.t tương ứng với sterben sẽ là töten! (+Akk.)
Bsp töten: der Mörder tötet die Frau. (ten sat thu giet hai nguoi dan ba)

=> die Frau wird von dem Mörder getötet!


Đối với Danh từ:


- m : cho DER
- f : cho DIE
- n : cho DAS
- ký hiệu đứng sau m,f,n sẽ là đuôi số nhiều

=> Ví dụ:
Bestellung (f)(en)
f cho die Bestellung
en cho số nhiều Bestellungen

Stuhl(m)( Stühle)
m cho der Stuhl
Stühle số nhiều biến thể với Umlaut.


Đối với dạng khác


- adv cho Adverb : trạng từ
- adj cho Adjektiv : tính từ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

=> Nếu các Bạn phát hiện sai xót, hãy thảo luận trong Forum.

=> Khuyến nghị nên dùng theo quy tắc chuẩn mà mình nêu trên để giúp Từ điển thống nhất và có tính khoa học.

=> Khi Bạn nhập từ cố gắng thêm đầy đủ các thông tin cần thiết như mình nếu trên, tối thiểu là Vt hay Vi, dùng với hat hay ist, Artikel của Danh từ là gì m,f hay n và cuối cùng là adj hay adv nếu là Tính từ hay Trạng từ!

Danke!